Stora Flysta by – En Stockholmsförort från forntid till nutid

BERÄTTARE: Åke Svalfors

STORA FLYSTA BY

Protokoll från Storskifte å Flysta inägor 1794

Nedan följer, in extenso, det protokoll som skrevs av lantmätaren Israel Ström under de dagar i slutet av april 1794 när hela byn Flysta ändrade skepnad. Läs och beundra deras mod att, åtminstone bildligt, rycka upp allt med rötterna. Beundra också språket och de sirliga ord-vändningarna!

År 1794 den 22 april, til följe av Landshöfdingen och Commendanten af Kongl Maj:t Nordstjerne Ordens Wälborne Herr Sam: af Ugglas Ordres ( ), instälte sig undertecknad Ordinarie Landtmätare uti Flysta By, belägen uti Stockholm Höfdingedöme, Sollentuna Härad och Spånga Sockni, för at uti Storskifte fördela den thertil hörande Åker jemte Beteshagar och Gärdes Backar; Närvarande: Jordägarena Jan Mattsson, Hans Ersson, Anders Andersson och Jan Ersson, jemte Härads Dommaren Matts Mattsson uti Barsebo och Nämndemannen Anders Andersson ifrån Grimsta By, dem de 2ne sistskrifne Delägarna sjelfve tilkallat.

Och sedan förordnandet til denna förrättning blifvit upläst, tilkännagifver Delägarene at Flysta By består av Ett Mantal Skatte, hvaraf de ägde 1/4del hvarttera och hvarefter Nämndemannen Anders Andersson öfverlämnade en av Ränte-Tagaren, Justitie Cancellairen och Riddaren av Kongl Nordstjerna Orden, Wälborne Herr J:V:Liliestråle författad Noté, så lydande Ord ifrån Ord:

En af mine Augment-Bönder i Flystad har begärt Storskift, hvarigenom de andre, som med stort arbete och kostnad förbättrat sina Jordstycken, hotas med svårt lidande, i synnerhet Anders Andersson, som med sin Son där i många är nedlagt mycken möda. Deras lycka är, at förrättningen kommer uti en så rättvis och wärdig Mans hand, som Herr Ingenieuren Ströms; men som högsta orättvisa blefve, om den som Skiftet begärt, hvilken ej det minsta gort till sin Åkers förbättring, skulle få begagna sig och liksom upsluka de andras möda, så har jag tillstyrkt dem at begära det Storskiftet må anstå, til des han fått sin Åker i lika häfd och odling som Anders Andersson och de Andra; ty Förordnigens ändamål är ej att tilskynda en eller annan Grannes vinst,med de andras Skada; Derför gifver 3§ ./.förmodeligen inte 1762 års Kungl Landtmäterie förordning./. Grannar  rättighet at göra i gemen  påminnelser emot Storskiftet, och 7§ visar hur Lag-Stiftaren varit mon, at bevara en flitig och trefven Åbos rättighet och nedlagda möda.

Uti denna By, lär derföre det första blifva, at en rigtig besigtning sker öfwer Åker-Jorden, huru hvar sin del häfdat, och hvad skillnad på hvars dels Åker är i nu varande bruk och  (  ), då det klarligen lärer visa sig, at Storskifte ogörligen utan uppenbart och orättwist lidande för en och annan kan ske, iinnan allas Jord sättes i jemngod och lika häfd.

Jag har sjelf skrifvit 1762 års förordning, och känner nog svårigheten i denna punkt.  Rekomenderar den till Herr Ingenieurens ömma consideration, at benägit tilse, det et wrångwist föremål hos sökanden, ej må hafva framgång. Säby den 20 Aprill 1794 J:V:Liliestråle.

Sedan denna Noté blifvit upläst, underrätades Delägarena om innehållet af theruti omnämnde 3dje och 7 §§ i 1762 års Kongl Landtmäteri Förordning, hvilken, jemte sednare utkomne författningar, väl utstakade grunder hvarigenom lidande bör förekommas, men lägga icke något hinder emot Storskifte; hvarefter, och som Anders Andersson samt Jan Ersson yrkade, det deras ÅkerDelar voro i bättre stånd och häfd än de andras, undertecknade Landtmätare tilsade Nämndemännen, at therå förrätta en noga besigtning, samt sedan gifva tilkänna then skillnad de befunnitt, och ( ) samt hvad ärsättning den i Arbete bristande borde til den anddra gifva, innan Delning utan någons lidande kunde förrättas.

Härefter begaf man sig ut på marcken för at bese Gräntserne omkring Flysta Ägor, då början gordes vid then så kallade lilla Benängen, hvarest Bäckomberga By, tilhörig Öfverste Leutenanten och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Högwälborne Baron Herr David Stjerncona, med dess Ägor tillstöta, och hvarifrån Åboerna Carl Andersson och Erik Persson sig instältes, hvilka, lika med Flysta jordägare, ärkände nu varande Gärdesgårdar för Gränts ifrån den på min författade Chartan med Litera a betecknade Runsten till Litera b vid Wägen, therest ett dike börjar, och utgör skillnaden emellan Byarnas ÅkerGärden till Lit: c, men hvarest thenna skillnad härifrån vidare skulle träffa Nählsta Ägor, therom voro Parterne icke enige.

För Nählsta Hemman, tillhörigt Hans Excellence RiksRådet, Riddaren och Commendeuren av Kongl Majts Orden, Högwälborne Grefve Herr Gustaf Bondes Arfvingar, infant sig Inspectoren vid Hesselby Sätesgård, Anders Möller, jämte Åboen Anders Andersson, upvisande en Charta öfver samma Hemman, uprättades år 1600, af framlidne Landtmätaren Herr Hans Barkhusen; enl hvilken Charta, then punct eftersöktes therest Nählsta Bäckomberga och Flysta skola sammanstöta, doch utan at finna något Rör; hvarföre wederbörande anhölle om anstånd med yttrande öfwer denna punct till dess Ägorne blifwit Afmätte, och omnämnde Charta med marken nogare jemnförd, hvarunder Bäckomberga Åboer äfven skulle göra sig underrättade, om någon Charta finnes öfver deras Hemman, eller icke.

Widare confirmerades med skillnadens beseende emot Nählsta, som ärkendes för ostridig, ifrån puncten Litera e, efter diket, till Lit: f, samt vidare uti rät Linie öfver Berg-Backen till Lit: g, hvarest Åkern åter vidtager, och hvarå Diket antogs för skillnad till Lit: h, fanns sluteligen till Gärdesgårdshörnet Lit: i, hvarefter Nählsta Ägor emot Flysta afstadna, coh Sundby område emottager. 

Ifrån Sundby By, hvaraf Generalen och Commendeuren af Kongl  Majts Orden, Högwälborne Grefve Herr Fredric Horn äger 4 mantal och aflidne Bonden Matts Anderssons Arfvingar 2 mantal, infant sig Åborne Lars Andersson och Carl Carlsson, jemte Matts Anderssons Son Carl Mattsson, hvilka upviste en Charta öfver Sundby, upprättad år 1761 af framlidne Ord: Landtmätaren Herr Gabr. Boding, som til alla delar instämde med nu varande Gärdesgårdar, hvilka ärkändes för Gräns ifrån sistnämnde gärdesgårdshörn Lit: i, til hörnet Lit: k, therefter Bälsta Ägor tillstöta.

Bällsta Ägor angafs ut ifrån sistskrifne punct angränsa till Litera l, ehvarest Enby skall emottaga, och åtfölja Flysta till försåskrifna punct Litera a, therest Bäckomberga vidtager, som omnämnt är; Och ehuru ingen ifrån Bällsta eller Eneby nu var närvarande, så jämfördes dock denna Gränts med en öfver samma Ägendomar upprättad Charta af år 1690, och befants thermed aldeles öfverensstämmande.

Enär Gräntserne sålunda omkringgångne voro, åtskildes samteliga, hvarefter undertecknad Landtmätare började med affsettningen, som slutades Den 26 Dito.

Då Delägarna sig samfält inställde jemte Nämndemannen Anders Andersson ifrån Grimsta, hvilken sednare tilkänna gaf, det han, och HäradsDommaren Matts Mattsson, vid den af dem förrättade besigtningen öfver Åker-Gärdena ej funnit någon så betydande olikhet uti häfd och bruk, at någon ärsättning therföre utsättas kunde; hvarefter man begaf sig ut på marken för at rådgöra om Delningen, då efter nogaste öfverläggning ( )  stadnade i följande beslut:

1. Nya Wägar behöfvas ej, utan de nu varande afdrages, til den bredd de på marken äga; aflopsdiken utages, men de öfrige diken inberäknas i Åker-Delningen.

2. SädesGärdet delas ut 3ne skiften, neml. BySkiftet, Wäg- och ÄngsSkiftet, hvilka skiften sedermera fördelas emellan Jordägarena, efter deras egen öfverenskommelse, på sätt Chartan utvisar.

3. TrädesGärdet delas uti ett skifte, så att den ena fjerdedelen får all fin Åker emot Bäckomberga skillnad, den andra, på Östra sidan om wägen emot Hammarhagen, och den öfriga Åkern skilljer Aflops-Diket, som går ifrån wägen neder til Nählsta skillnad, emellan de andra tvenne fjärdedelarna, hvarefter den, som får på Södra sidan om samma dike, ärhåller lika delar, dessa fjärdedelar emellan.

4. Den uti Sädes-Gärdet emot Benhagen belägne stora Lindan, delas uti 4 lika delar; Och vidkommande de Lindorne jämte Hagar och GärdesBackar anhöllo Delägarena at sedermera, och då delarne uti Åker-Gärdena blifvit utsatte, få gifwa sitt yttrande.

Sedan desse öfverenskomelser om Delning voro skrifteligen författade, uplästes och af Delägarena ärkände samt underskrefne, åtskildes samtlige.

Den 29 Dito

Då Åker-Gärdena på Chartan voro fördelade, utstakades skillnaderna å marken, medelst behörige Rässtenar, hvarfter jordägare anhöllo om anståd med sammanparingen och Lottningen, til dess de vidare öfversedt alla delarne.

Den 30 Dito

Instälte sig åter efter kallelse, Inspectoren vid Hesselby, Anders Möller, jemte Nälsta Åboe Anders Andersson samt Bäckomberga Åboer Carl Andersson, Eric Persson och Jan Jansson, tillika med Flysta samtelige jordägare, då för dem först  å marken utvistes, den å Chartan under litera m betecknade punct therest alla tre Byarne enligt Nählsta Charta föranledande skola sammanstöta, hvarestdock icke något Rör var till finnandes, men hvilkens punct af Bäckomberga och Flysta jordinehafvare aldeles bestriddes, med påstående, at intil dess något lagligt Råmärke utvisas, blifva bibehållne vid urminnes häfden som gått til Lit a, hvilket  Inspectoren Möller icke förnekade, utan förbehölt allenast Nählsta By all öppen talan, hvad denne  punct vidkomme; och hvarefter en stadig påle, vid sistnämnde Litera a uti marcken nedslogs. Sedermera utstakades Lineen emellan de ärkände puncterne Lit: f och g, ehvarest äfven som vid Lit: h behöriga Råstenar nedsattes, hvarjemte 2ne Ledare, emellan de förstskrefne begge, blefwo uprättade.

Efter förrättande häraf, anhöllo Flysta Delägare, at uti Protocollet måtte införas det Benhagen av den sjelfve blifvit fördelad, utan afseende til vidden men allenast til Skogen, först med en Linie i Öster och Wäster emellan halvfa mantalen, hvarefter Norra delen blifvit skiftad emellan 4de Delarne medelst en skillnad i Norr och Söder,samt den Södra uti Öster och Wäster.

Hammarhagen fördela äfven Jordägarena sjelfve emellan 2 mantalen md en Linie ifrån Byn neder til Sundby Skillnad, med samma vilkor som Benhagen, så at betet nyttjas gemensamt men Skogen fredas efter denna Linie. Härefter företogs med sammanparingen af Åker-Gärderne, som blef uti 4 Lotter, nemligen:

Lotten No 1. får: Wästra sidan av Byåkern, 2dre stycket ifrån Byn af Wäg-skiftet, 2dre D:o av ÄngsSkiftet uti Sädes-Gärdet, jemte Södra Sidan och den så kallade Trehörningen af Trädes-Gärdet, tillika med de af Jordägarene thertil lagde Bäckar och Lindor.

Lotten No 2. får: Norra sidan eller närmast Grinden af By-Skiftet, längst bort af Wäg-skiftet, och närmast hem af Ängs-Skiftet uti Sädes-Gärdet, jämte Norra sidan med thertil hörande delar af By-Åkrarne uti Trädes-Gärdet, och thertil sammanparade Lindor samt Bäckar.

Lotten No 3. får: 3dje stycket af BySkiftet, närmast hem av Wäg-Skiftet, och 3dje stycket ifrån Byn av Ängs-Skiftet uti Sädes-Gärdet, jemte Wästra Sidan eller närmast stora Backen uti Trädgårdsgärdet, med de tilhörande delaf af By-Åkrarne och Lindor samt Backar.

Lotten No 4. får: Längst bort af By-Skiftet, 3dje stycket af WägSkiftet och längst bort af Ängs-Skiftet uti Sädes-Gärdet, jemte Åkern på Östra sidan om Wägen uti Trädes-Gärdet, med tilhörande Backar och Lindor.

Sedan sammanparingen sålunda skjett och Delägarena sig yttradt, det hvarje Lott vore jemngod, Lottades, den Jan Ersson bekom  Lotten No 1, Hans Ersson No 2, Anders Andersson No 3 samt Jan Mattsson Lotten No 4, hvilka Lotter genast blefvo påskrefne samt till sine Ägare lemnade.

Vidare öfverenskommo Delägarena at Jan Mattsson och Anders Andersson får Wästra sidan, och Jan Ersson samt Hans Ersson den Östra sidan af Hammarhagen.

Om läget uti ( )-Hagen lottades, och bekom Jan Mattsson Wästra sidan, Jan Ersson den medlersta, Hans Ersson den Östra och Anders Andersson Södra sidan, äfven som Jan Mattson ärhöll Norra sidan af Stora Lindan i Sädesgärdet, thernäst Hans Ersson, sedan Jan Ersson och sist Anders Andersson den Södra sidan.

Sedan Delningen sålunda var förrättad, av Åkern blifvit fördelader uti 4 Skiften, och Hagarne samt Lindor och Backar, som  omnämnt är, af Delägarena  sjelfva var fördelade, uplästes detta Protocoll, som enhälligt ärkändes; Hvarefter 81 § uti 1783 års Kongl. Lantmätare Förordning äfven upläst blef: Och hvarmed thenna förrättning afslutad var.

Föregående Protocolls riktighet; Betygar. Ut Supra

På Embetets vägnar

I Ström

Föregående Protocoll ärkännes til alla delar, samt then derefter förrättade Delningen, och anhålla wi, thet den samma, utan vårt vidare hörande, af Sollentuna Wälloflige Härads Rätt måtte blifva gillad och faststäld; samt betyga med våra namn och egenhändiga Bomärckens under

Flysta den 30 Aprill 1794

Jan Mattsson, Jan + Ersson , Hans H Ersson, Anders A Andersson

TILLBAKA till sidan om Flysta by