Stora Flysta by – En Stockholmsförort från forntid till nutid

BERÄTTARE: Åke Svalfors

STORA FLYSTA BY

Stora Flysta by blir nuvarande kvarteret ”Gården”

Vid sekelskiftet ägdes Stora Flystas gamla marker av herrar Lindahl och Granat. Lindahl hade redan börjat stycka av till egnahemstomter när Granat år 1903 sålde sin del till direktör Vall och byggmästare Gustafsson i firma Hem på landet. 

De gamla norr-,  mellan- och södergårdarna i Stora Flysta by var då fördelade på avstyckade fastigheter, som nu alla ingår i det stora kvarteret Gården (!).

Södra gården

På skafttomten Lövvägen 3 ligger den gamla södra gården från slutet av 1700-talet fortfarande kvar. Fotot från 1938 visar den långa fasaden mot nordost. Huset kan eventuellt  ha varit mindre från början och byggts ut senare. ”Byvägen” fram till detta och övriga hus gick in från nuvarande Rullstensvägen till höger utanför bild. Den hette då Allévägen – den nutida gångbanan!

Södra gården i Flysta
Södra gården från 1700-talet, Lövvägen 3 i Flysta, fotad 1938.

Tre familjer bodde här till 1944 då det nedgångna huset köptes av familjen Nyberg som sedan bodde här i mer än 50 år. I en artikel i tidningen Västerort berättar de hur allting inomhus fick lov att rivas ut. Men exteriören bevarades  pietetsfullt – utom att den rosa putsen ersattes med en grå, vilket man ”senare hade ångrat”. Efter sekelskiftet gjordes vissa tillbyggnader, i gott samarbete med våra minnesvårdande myndigheter.

Mellangården

Snickaren Johan Pettersson, köpte mellangården år 1910. Det var ett gammalt parhus från skiftet 1700/1800, då med infart från samma gamla väg som den bakom och lägre liggande södra gården. Här uppe hade också byns många nyss rivna ekonomibyggnader legat. Parhusets norrfasad syns här runt år 1920. Huset låg alltså på den skafttomt som  i dag är Byvägen 29. Taket och verandan har bedömts som icke original.

Mellangården i Flysta
Mellangården i Flysta från 1700/1800, parhusets norrfasad, fotad ca 1920. Ombyggd på 1950-talet, senare riven. Låg på platsen för nuvarande Byvägen 29.
Gamla parstugan, nuvarande Byvägen 29
Parstugan, taget inför rivningen år 1972. (Här bodde er skribent Åke Svalfors med familj några år, och byggde sen en ny modern villa.)

På 1950-talet byggdes parstugan om till en femrummare (!) på 55 kvm. Helt uppätet av husbock revs den vintern 1972 (se fotot ovan). Er skribent byggde den nuvarande så kallade Norska Folkvillan.

Norra gården

Till höger på fotot ovan skymtar också den norra gården. Här hade G. W. Svensson sin matvaruaffär men tydligen i en av de gamla ekonomibyggnaderna. Inga andra uppgifter har hittats om detta hus, som för övrigt brann ner i mitten av femtiotalet.


Mer information om tomter och vägar i Flysta by

Inför rivningen av den gamla parstugan 1972, mellangården i Flysta, inhämtades utlåtande från Stadsmuseet. Det innehåller ytterligare information om Flysta by. Se bifogat:

Särskilt yttrande angående rivning av Gården nr 6
Utlåtande från Stadsmuseet i Stockholm 1972 om Flysta by, i samband med rivningsansökan fastigheten kv Gården nr 6, Byvägen 29.

I Stadsmuseets intressanta utlåtande sägs det att gårdshusen syns åtminstone på 1815 års karta.

Storskiftet 1815 Flysta gård
Storskiftet 1815 å tomt och ängar, Flysta gårds fyra parter a, b, c, d.

På kartan ovan från 1815 syns Flysta Gårds fyra parter a, b, c, och d. Notera den väg som från Rullstensvägen ledde in i ”byn”. Den fanns kvar fortfarande in på 1930-talet.

I Spånga-Bygden skriver Vera Nyhult att ”jordägare var Peter Andersson, Jan Jansson, änkan Greta Stina Matsdotter och Anders Andersson. På Flystas marker låg även några torp, Bontesta i SV, Täbylund i NV samt Johannelund, Gustafsborg och Lilla Flysta.”, de två senare vid ån i dalgången bort mot flygfältet.

Hundra år senare är de flesta byggnader på kartan borta. Efter 1972 finns bara ett av C-husen kvar, med adress Lövvägen 3. Det får i dag ensamt bära namnet Flysta Gård vidare. ”Den gamla mangårdsbyggnaden bevarar väl sin yttre utformning med låga, putsade timmerväggar och brutet tak”, som det står i Spånga-Bygden.

Se också 1912 års Stockholmskarta:

Flysta på "1912 års karta över Stockholm med grannkommuner"
Flysta enligt utsnitt från ”1912 års karta över Stockholm med grannkommuner” (visar snarare Flysta vid sekelskiftet eftersom en stor mängd helt nybyggda hus saknas).

Kartan ovan från 1912 avser dock snarare sekelskiftets Flysta. Inga ”nya” Flystahus är ju ännu inritade, trots att man redan bygger för fullt längs de prickade vägarna! Kartan är dock gjord för Aftonbladet och Dagen, inte officiell.

Den röda gränsen mot Bromma följer i stort den ej inritade Nälstaån fram till Bromsten. Från (Stora) Flysta går nuvarande Byvägen åt SO genom nuvarande koloniområdet ner mot ängarna vid ån. Grundstenar till Gustafsborg finns kvar liksom stenbron vid Lilla Flysta. Den lilla och troligen dåliga vägen fortsatte mot Bällsta gård. Hela utfyllnaden för flygets ljus är sentida!

Vägen söderut möter, vid nuvarande Råcksta sjukhus, den väg som gick från Vällingby genom Beckomberga gård och Eneby fram till Bällstavägen med Bromma kyrka på andra sidan. Detta var huvudvägen mot Stockholm innan Spångavägen byggdes över gärdet – mot Brommaplan.

Vi ser också Skogslöparvägen/Gribbyvägen klättra över berget till övre delen av Sundby gård. Manbyggnaden i T-korset finns kvar! För att komma till Bromstens station fick man därifån ta sig nerför den gamla branta vägen förbi hällristningen. Ibland fick man också vada över ån vid Bromsten. Den gamla vägen söder om Flystaberget, Jökelvägen/Gråstensvägen till Sundbys nedre del, har man inte ens brytt sig om att rita ut.

Lägg märke till de inprickade nya vägarna på västra sidan av nuvarande Spångavägen. Den långa kroken är alltså Flystaslingan. På kartan syns också de torp som givit namn åt Täbylunds-, Bontesta- och Johannelunds-vägarna. Upp mot Folkan låg makan Johannalund, ett litet vitt hus på nuv. Lindalsvägen, med trädgårdsmästeri nedanför – fredad cykelväg till plugget i alla år för er skribent.


Nya ”Flysta Gård” och Elimsalen

År 1912 byggde er skribents gammelfarfar det stora hus som långt senare skulle få adressen Byvägen 27. Vår släkt har alltid kallat det Flysta Gård, ett inofficiellt namn som vi dock delat broderligt med Södergårdens folk.

Fotot från 1914 är taget från den gamla byvägen (!) som fortsatte förbi torpen Bontesta, Johannelund, Gustafsborg och Lilla Flysta till Bällsta Gård.

"Flysta gård" med Elimsalen
”Vårt eget” Flysta gård, byggt av gammelfarfar 1912, fotat 1914. Senare rejält ombyggt då även ”Elimsalen” tillkom. Nuvarande adress Byvägen 27. (Brann ner 2012 och ersattes av modern villa.)

Halva markplanet rymde en möteslokal, med egen ingång, avsatt för den verksamhet som baptisterna just påbörjat i det lilla samhället. Söndagsskolan skulle komma att hållas igång oavbrutet till 1979! 

Under tio år fanns här till och med en 50 personer stark baptistförsamling. Den blev sedan Flysta Kristliga Alliansförening som, utöver söndagsskola och mötesverksamhet, också drev en stor så kallad Syförening, med stora populära försäljningar.

Ombyggnad och ny lokal för barnverksamhet

Efter 2:a världskriget byggdes huset både om och till. Den nya fastigheten rymde hela fyra lägenheter. Möteslokalen hade flyttats till den nya souterrängvåningen och fått namnet Elimsalen. Utöver söndagsskolan startade man nu också ett stort ungdomsarbete: GK, Goda Kamrater 8-12 år, och Juniorföreningen för tonåringarna.

Byvägen 27 i Flysta, innan huset brann ner.
Det om- och utbyggda stora Flysta-huset, med fyra lägenheter och Elimsalen/Flystasalen, fotat 2010 från sydost – med så gott som hundraårig syrenhäck!! Det äldre husets stomme återfanns, vid senare invändiga ändringar, inuti det nya huset, som alltså förlängdes ut mot nuvarande Byvägen.

På 50/60-talet drevs även kommunal lekskola i Elimsalen, långt före alla regler om lokalstandards…

1976 köptes huset av Bromma Baptistförsamling som fortsatte verksamheten i det som nu fick heta Flystasalen. Nu blev det mera betoning på scouting och barnkörsång – tills en olycksalig brand 2012 så abrupt avslutade den hundraåriga barnverksamheten i Flysta.

Den fint renoverade södergården får nu ensam bära upp det inofficiella namnet Flysta Gård.

Södergården i Flysta 2010
Södergården (det fint renoverade 1700-talshuset) fotat år 2010

FORTSÄTT till nästa sida


Se fler sidor om Flysta: